Indhold
Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej
Titel Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej
Forslagsdato 1. april 2019
Høring start 10. april 2019
Høring slut 5. juni 2019
Dato for vedtagelse 19. august 2019
Dato for ikrafttræden 23. august 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for attraktivt boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område nord for skolen ved Egedalvej i Grimstrup.

Redegørelse

Baggrunden for kommuneplanændringen er et ønske fra Esbjerg Kommune om at udlægge et område i Grimstrup til boligområde. Området er attraktivt og ligger tæt på både skov og skole. I den gældende kommuneplan er området udlagt til landzone, men planlagt overført til byzone. Størstedelen af det område, der ønskes ændret til boligområde, er i dag udlagt til teknisk anlæg, mens det dige, der afgrænser området mellem skolen og det nye boligområde, ligger i offentligt område.

Skolens område med boldbaner mod vest fastholdes i landzone, men ændrer anvendelse fra teknisk anlæg til Grønt område med idrætsformål.

Arealets afgræsning, omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.22 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 20-010-0003.

Indkaldte idéer

I perioden 02-10-2018 til 16-10-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Der er kommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen omhandlende manglende bilag IV-arter. Det er nu indarbejdet i kommuneplanen og ændringen er vedtaget endeligt med denne justering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Område til teknisk anlæg samt en lille del af et Offentligt område til Lavt boligområde. En mindre del af et Område til teknisk anlæg ændres til Grønt område. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 20-010-210 udskilles fra enkeltområde 20-010-170 og udvides med en lille del af enkeltområde 20-010-110.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes  WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752517' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23
  • Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752523' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9538165' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39