Indhold
Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde
Titel Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde
Forslagsdato 8. oktober 2018
Høring start 15. oktober 2018
Høring slut 10. december 2018
Dato for vedtagelse 4. marts 2019
Dato for ikrafttræden 7. marts 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for etablering af et Bryghus og et Parkeringsareal og en mindre udvidelse af eksisterende boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved den gamle remise syd for Seminarievej i Ribe.

Redegørelse

Esbjerg Kommune har solgt en del af Remisen i Ribe, beliggende Seminarievej 16B, til Ribe Bryghus, som ønsker at anvende ejendommen til bryghus.

Det gamle remiseområde er i dag udlagt til ”Offentligt område”, og derfor skal der laves en kommuneplanændring, hvor arealanvendelsen for det frasolgte område i stedet bliver til ”Område til lettere erhverv”. Hovedparten af det resterende område, som bliver på Esbjerg Kommunes hænder, ændres til ”Område til tekniske anlæg”, således at der er mulighed for i fremtiden at anvende området til for eksempel parkering.

Et mindre areal i den sydlige del af området på ca. 128 m2 er under salg til ejeren af Dronning Dagmars Vej 5B og ændres til "Lavt boligområde".

For den frasolgte del af området er der tale om indretning af bryghus i eksisterende remisebygning, som i SAVE er registreret med værdien 5 og, som ifølge oplysning fra ejer, i sit udtryk ønskes bevaret.

Bygningen skal primært anvendes til produktion, men ejer forventer, at en mindre del af bygningen vil blive anvendt til cafe-lignende servering og salg af et mindre udvalg af egne produkter. Den cafelignende servering forventes at rumme både inde- og udeservering og på sigt måske mindre musikevents. Ejer oplyser, at servering og udsalg samlet set vil aftage maksimalt 10% af produktionen.

Det er  vurderet, at planen ikke medfører, at der kan ske beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder for bilag IV arter i henhold til internationale naturbeskyttelsesregler.

Arealets afgrænsning af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 12-07-2018 til 02-08-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt med en mindre justering i redegørelsen.

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Offentligt område til et Lettere erhvervsområde samt en lille del til Lavt boligområde og et område til Teknisk anlæg. Herved ændres virksomhedsstøisolinjen. Ændringerne er illustreret på kortet.

 

Rammedel

Af kortet kan ses 2 nye enkeltområder 40-010-361 og 40-010-362 som udskilles fra enkeltområde 40-010-360.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3753409' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9439747' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39