Indhold
Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2019.32

Status Aflyst
Plannavn Ændring 2019.32
Titel Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget
Forslagsdato 21. januar 2019
Høring start 5. februar 2019
Høring slut 2. april 2019
Dato for aflysning 25. juni 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for lav og etage bebyggelse i eksisterende boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Kystparken, Fyrparkstien og Strandvænget i Gl. Sædding.

Redegørelse

Kommuneplanændringen drejer sig om et område, der er planlagt til boligområde, men i dag er en ubebygget græsflade. Området er planlagt til bebyggelse, da bydelen i forvejen har store rekreative arealer bl.a. stranden.

Ændringen ligger i tråd med de overordnede målsætninger for Esbjergs udvikling frem mod en tættere by med flere indbyggere. Fremtidige tilflyttere skal kunne tilbydes et varieret udbud af bomuligheder. I planlægningen af Esbjergs boligudvikling arbejdes der derfor med at fordele forskellige boligtyper i byens bydele.

Kommuneplanændringen giver mulighed for en fortætning af Sæddings boligområder med tæt, men lavt byggeri mod nordvest og etage byggeri i den sydøstlige del.

Afgrænsninger af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.32 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 02-010-0004.

Forslag til Ændring

Vedtages forslaget medfører det ændringer i hovedstrukturens anvendelse. I rammedelens bestemmelser ændres lavt boligområde til max 2 etager og etagebyggeriet til  max 4 etager og max 20 m. For begge områder bliver bebyggelsesprocenten 30% for området under et.

Høringsperioden

Der fastlægges en høringsperiode for kommuneplanændringer på otte uger.

Indenfor høringsperioden indsendes bemærkninger til plan@esbjergkommune.dk senest den 02-04-2019.

Husk at angive navn og adresse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Blandet boligområde til Lavt boligområde. Ændringen er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at der udskilles to nye enkeltområder 02-010-130 og 02-010-051 af enkeltområde 02-010-050. En mindre del af enkeltområde 02-010-050 og 02-010-060 udskilles til et nyt enkeltområde 02-010-140.

 

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3751868' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23
  • Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3751869' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9576785' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39