Indhold
Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej
Titel Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej
Forslagsdato 3. juni 2019
Høring start 26. juni 2019
Høring slut 1. august 2019
Dato for vedtagelse 4. november 2019
Dato for ikrafttræden 6. november 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for at et tidligere daginstitutionsområde sammenlægges med et boligområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område Mulvadvej 51A+B i Bramming Sydby.

Redegørelse

Et mindre område ved Mulvadvej foreslås ændret fra offentligt område til boligområde. Ændringen er foreslået på baggrund af Børn & Kulturs ønske om ikke længere at anvende ejendommen til daginstitution. Ved at ændre plangrundlaget kan de ejendomme som er beliggende i det offentlige område sælges til privat beboelse. Området bliver en del af det allerede eksisterende boligområde og får dermed de samme bestemmelser som dette.

Det betyder at den gældende lokalplan for området aflyses, så kommuneplanen fremadrettet regulerer områdets anvendelse.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammebestemmelser, fremgår af de følgende sider.

Indkaldte idéer

I perioden 11-02-2019 til 25-02-2019 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres et Offentligt område til Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 21-020-090 sammenlægges med enkeltområde 21-020-030.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752583' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23
  • Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752588' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9580513' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39