Indhold
Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej
Titel Ændring 2019.35
Forslagsdato 18. juni 2019
Høring start 27. juni 2019
Høring slut 25. juli 2019
Dato for vedtagelse 17. september 2019
Dato for ikrafttræden 16. oktober 2019
Endelig vedtaget offentlighedsdato 18. september 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for opførelse af et nyt kontordomicil i eksisterende erhvervsområde.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Varde Hovedvej og Vardevej i Bramming.

Redegørelse

Poly Tech i Bramming ønsker at opføre et nyt kontordomicil ved industrivej i Bramming. En del af området er i dag beliggende i landzone. Der skal udarbejdes en lokalplan, der overfører området fra landzone til byzone i overensstemmelse med kommuneplanen.

Der skal udarbejdes en ændring af kommuneplanen, da den del af det pågældende område, der er beliggende i landzone, er omfattet af en kommuneplanramme, der ikke vil være i overensstemmelse med byggeri til erhvervsformål.

Poly Tech ønsker at opføre et kontorbyggeri i to etager med fladt tag, og derfor ændres bygningshøjden fra 8½ m til 2 etager. Dertil parkeringsareal og udendørs opholdsarealer.

En del af området er fredskov, og omfattet af vejbyggelinjer fra Varde Hovedvej.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.35 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 21-030-0011.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Rammedel

Af kortet kan ses at en del af enkeltområde 21-030-130 og enkeltområde 21-030-140 udskilles og sammenlægges til nyt enkeltområde 21-030-131.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752619' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23
  • Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752620' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9647476' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39