Børn og Ungepolitikken

Børne- og ungeområdet er forankret i børn og ungepolitikken med tilhørende underpolitikker. I børn og ungepolitikken er Esbjerg Kommunes overordnede børne- og familiesyn beskrevet, heraf fremgår, at:

  • alle børn og unge i Esbjerg Kommune har krav på en tryg opvækst. Byrådet lægger stor vægt på, at indsatsen fra kommunale myndigheder rettes mod, at det enkelte barn og den enkelte unge får ens muligheder for et godt liv trods forskellige forudsætninger.
  • vi anerkender forældrenes ansvar og betydning for børnenes udvikling og trivsel. Enhver indsats fra de kommunale myndigheder skal ses som et supplement til forældrenes varetagelse af denne rolle og ikke som en erstatning. Indsatsen skal rettes mod at give lige muligheder, og hjælpen vil derfor være forskellig og helt afhængig af det enkelte barns eller den enkelte unges behov
  • byrådets udgangspunkt altid er barnets tarv. Vi lægger vægt på, at kommunens generelle tilbud – herunder især institutions- og skolemiljø – rummer alle børn. Grænsen for rummeligheden fastlægges ud fra, hvad der er rigtigt for det enkelte barn eller den enkelte unge. Barnets eller den unges tarv går således i enhver henseende forud for ”systemets” ønsker og behov.
  • byrådet grundlæggende er af den opfattelse, at alle familier og det enkelte barn eller den enkelte unge besidder nogle ressourcer. I Esbjerg Kommune vil vi til enhver tid understøtte og bygge på eksisterende ressourcer i familien. Al indsats er rettet mod at se muligheder i stedet for barrierer.

Børn og ungepolitikken opstiller herudover de overordnede mål for indsatsen på familieområdet, det vil sige, for psykiske og fysiske handicappede samt udsatte børn og unge.

Relevant i forbindelse med:

Sociale tilbud

Undervisning og dagtilbud

Kultur og fritid