Vækststrategi for Esbjerg Kommune 2015

Esbjerg Kommune har vedtaget ”Vækststrategi for Esbjerg Kommune 2015”. Vækststrategien blev udarbejdet i 2008 med følgende vision for arbejdet:

”I 2015 er Esbjerg en sammenhængende kommune med energi i uddannelse, erhvervsudvikling og turisme. Kommunen er Danmarks centrum for energiteknologi med en stærk virksomhedsklynge samt et stærkt uddannelses- og forskningsmiljø. Autentiske oplevelser med udgangspunkt i Kommunens kulturelle, historiske og landskabelige attraktioner danner rammen for et turismeerhverv i vækst.”

Visionen realiseres gennem en prioriteret indsats indenfor fire indsatsområder:

  • Tilgængelighed
  • Erhvervsudvikling
  • Sammenhængskraft
  • Uddannelse

Tilgængelighed omhandler især indsatser indenfor infrastruktur både for gods og passagertrafik på vej og bane, da forudsætningen for udviklingen af Esbjerg Kommunes fulde potentiale er tilgængelighed. På erhvervsområdet udpeges energi/miljø og turisme som to områder med et særligt potentiale. I forhold til forløsning af det erhvervsmæssige potentiale er der behov for en forbedring af tilgængeligheden, et fokus på synergi mellem energisektoren og uddannelses- og videninstitutioner i kommunen samt om branding af de specielle kompetencer indenfor energi/miljø som allerede findes i Esbjerg Kommune. På turismeområdet ønskes et fokus på en selektiv og gerne eksklusiv form for turisme for at udnytte områdets kulturelle, landskabelige og historiske attraktioner på en måde, som ikke underminerer det langsigtede potentiale.

Esbjerg by har en særlig rolle for hele kommunens og vadehavsområdets omdrejningspunkt. Esbjergs bymidte kan derfor med fordel styrkes og gøres mere attraktiv, specielt for unge mennesker, studerende mv.  I forhold til kommunens sammenhængskraft spiller også de bosætningsmæssige kvaliteter i landsbyerne en vigtig rolle. Det største og mest komplicerede indsatsområde er uddannelsesområdet. Vækststrategien ønsker, at der skal udarbejdes en Vidensstrategi, der kan sikre sammenhæng og fokus på uddannelse og udvikling lige fra børnehaven til universitetsniveau. Der ønskes herudover en styrkelse af de universitære uddannelser.

Relevant i forbindelse med:

Erhvervsområder

Turisme

Trafik

Undervisning og dagtilbud