Vandforsyningsplan

En vandforsyningsplan udgør grundlaget for kommunens planlægning og administration af drikkevandsforsyningen. Vandforsyningsplanen er en sektorplan på linie med spildevandsplaner, varmeplaner og lignende. Vandforsyningsplanen er udarbejdet på baggrund af vandforsyningslovens § 14 og omfatter den forsyningstekniske del af vandforsyningsområdet og i mindre grad grundvandsindvindingsdelen.

Med vandforsyningsplanen søges sikret, at vandværkerne fungerer tilfredsstillende både teknisk og hygiejnisk, at ledningsnettet udbygges og at der opnås god forsyningssikkerhed. Vandforsyningsplanen indeholder bl.a. retningslinier for vandforsyningsområdet, en prognose for vandbehovet, en teknisk beskrivelse af de enkelte vandværker, samt en plan for, hvilke handlinger, der skal udføres for at opnå målsætningerne.

Relevant i forbindelse med:

Boligområder

Erhvervsområder

Jordbrugsområder

Forsyning

Tekniske anlæg i det åbne land

Jordforurening

Klimatilpasning og bæredygtighed

Tids- og rækkefølge samt zoneforhold